Voice of the Suffering Community 2019-2020

Efter att under 2017 genomfört ett lyckat projekt tillsammans med Millennium Information Resource Centre (MIRECE) togs beslut om att ta fram ett större projekt. 2019-2020 Voice of the Suffering Community togs fram, ett tvåårigt projekt med aktiviter som syftade till att utbilda, konflikthantera och påverka.

I korthet, projektet bjöd in kursledare för att genomföra utbildningsaktiviteter för utveckling av MIRECE som organisation, stärkandet av invånarna i aktuell bosättning. Lokala ledare från kringliggande bosättningar bjöds även in till utbildningar.

MIRECE etablerade i samspråk med Malawi Human Rights Commission ett forum för konflikthantering där lokala ledare från flertalet bosättningar bjöds in och en avsiktsförklaring skrevs under där dialog numer går före fysisk konflikt. Påverkansarbete genomfördes i form av en debatt, och ett stormöte där invånare fick debattera och fråga ut ansvariga myndigheter och organisationer.

Utfasning, utvärdering och slutrapportering pågår. Finansierades till 95% av Forum Civ. (fd. Forum Syd) och granskades av auktoriserad revisor. Resterande 5% vilket utgör egeninsatsen bestod av egna medel insamlade via medlemsavgifter, donationer och månadsgivare. Tack.