Settlement Research 2019

Under 2019 genomfördes en studie tillsammans med Lilongwe Urban Poor People’s Network som syftade till att inhämta data och information för ett framtida större projekt. Dialog och intervjuer gjordes i fyra bosättningar i Lilongwe.

Studiens resultaten visar att invånarna i bosättningarna saknar tillgång till bl.a. vatten och sjukvård, lider av osäkra levnadsförhållanden till följd av avsaknad av markrättigheter, och att byborna utsätts för miljöproblem orsakade av avfallsdumpning och föroreningar från oreglerade industrier.

Finansierades till 100% av medlemsavgifter, donationer och månadsgivare. Tack.